1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Arrangementskosten: de kosten voor de catering die door YUNIFY ACADEMY beschikbaar wordt gesteld tijdens een Opleiding.
Extern Examen: een examen voor een Opleiding anders dan een YUNIFY ACADEMY-examen zoals bedoeld in artikel 7 lid 7, en dat geen deel uitmaakt van de betreffende Opleiding.
Incompany-/Maatwerkopleiding: een Opleiding die YUNIFY ACADEMY verzorgt voor een Klant in besloten kring voor een door de Klant aan te wijzen groep deelnemers.
Klant: elk bedrijf, elke instelling, of elke particulier die bij YUNIFY ACADEMY een Opleiding afneemt
Locatiekosten: de kosten voor de zaal die door YUNIFY ACADEMY beschikbaar wordt gesteld tijdens een Opleiding.
YUNIFY ACADEMY-examen: een examen of toets die door YUNIFY ACADEMY wordt afgenomen en onderdeel is van de betreffende Opleiding zoals bedoeld in artikel 7 lid 4.
Onderwijsmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Opleiding.
Opleiding: een door YUNIFY ACADEMY verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie
of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. De YUNIFY ACADEMY kan een Opleiding verzorgen in de vorm van een Incompany-/Maatwerkopleiding. Een Opleiding kan onderverdeeld zijn in een of meerdere opleidingsmodule(s) en kan verspreid zijn over meerdere opleidingsjaren.
Overeenkomst op Afstand: een Studieovereenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).
Prijs: de prijs voor een Opleiding met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.
Studieovereenkomst: een overeenkomsttussen YUNIFY ACADEMY en een Klant met betrekking tot het volgen van Opleiding door YUNIFY ACADEMY.
Website: de website van YUNIFY ACADEMY: www.yunifyacademy.nl.

2. Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van YUNIFY ACADEMY en op alle door YUNIFY ACADEMY gesloten Studieovereenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 3 lid 3.
 2. Door inschrijving voor een Opleiding aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. YUNIFY ACADEMY wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen YUNIFY ACADEMY en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de Website).
 4. In de gevallen waarin de betreffende Studieovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal YUNIFY ACADEMY een regeling treffen naar redelijkheid.
 5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen YUNIFY ACADEMY en de Klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

3. Aanbod

 1. YUNIFY ACADEMY brengt het aanbod via de website uit.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de Opleiding.
 3. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
  a. de titel en de inhoud van de Opleiding;
  b. de doelstelling van de Opleiding
  c. de duur van de Opleiding, de startdatum en de studiebelasting van de Opleiding
  d. informatie over het studiemateriaal (verstrekt wordt of aangeschaft moet worden)
  e. het niveau van de Opleiding
  f. de doelgroep voor wie de Opleiding bedoeld is
  g. indien van toepassing de kwalificatie die behaald kan worden en de voorwaarden waaronder deze behaald moeten worden.
  h. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
  i. de wijze van betaling;
 4. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de Studieovereenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van YUNIFY ACADEMY. De Algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de website.
 5. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 4 omvat het aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens:
  a. de identiteit en het adres van YUNIFY ACADEMY, inclusief het bezoekadres van de vestiging;
  b. het recht van de Klant de Studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 7 lid 1;
  c. de geldigheidsduur van het aanbod.

4. Studieovereenkomst

 1. De Klant gaat een Studieovereenkomst met YUNIFY ACADEMY aan door middel van de inschrijving voor een Opleiding. Inschrijving voor een Opleiding vindt altijd schriftelijk plaats.
 2. De Studieovereenkomst komt tot stand wanneer YUNIFY ACADEMY de inschrijving voor een Opleiding schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop YUNIFY ACADEMY schriftelijk de inschrijving voor een Opleiding aan de Klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende Opleiding. Het voldoen aan eventuele toelatingseisen voor een Opleiding is geen voorwaarde voor de totstandkoming van de Studieovereenkomst.
  Ook wanneer niet aan de toelatingseisen is voldaan, komt de Studieovereenkomst tot stand.
 3. Bij contactonderwijs wordt onder aanvang van de Opleiding de datum van de eerste bijeenkomst verstaan. Bij onderwijs op afstand wordt onder aanvang van de Opleiding verstaan: het verschaffen van toegang tot het Onderwijsmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
 4. YUNIFY ACADEMY is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant die zich heeft aangemeld voor een bepaalde Opleiding te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, is YUNIFY ACADEMY gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.
 5. De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Studieovereenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van YUNIFY ACADEMY. YUNIFY ACADEMY kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

5. Annulering opleiding

 1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Opleiding of een bepaalde opleidingsmodule naar het oordeel van YUNIFY ACADEMY onvoldoende is, staat het YUNIFY ACADEMY vrij om met de Klant overeen te komen dat de betreffende Opleiding of de betreffende opleidingsmodule op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd.
 2. Voorafgaand aan de aanvang van een Opleiding heeft de Klant het recht de betreffende Opleiding te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.
 3. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 2 geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 7 in geval van een Overeenkomst op Afstand indien van toepassing) dat YUNIFY ACADEMY gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen, de administratiekosten bedragen in alle gevallen € 50,-.:
  a. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de Opleiding: alleen de administratiekosten;
  b. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de Opleiding: 50% van de Prijs;
  c. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Opleiding: de totale Prijs.
 4. In geval de Klant een Opleiding annuleert nadat deze door YUNIFY ACADEMY is verplaatst of gewijzigd op verzoek van de Klant zoals bedoeld in artikel 7 lid 6, geldt dat YUNIFY ACADEMY gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
  a. bij annulering in de periode tussen de datum van verplaatsing en twee weken voor aanvang van de verplaatste Opleiding: 50% van de Prijs;
  b. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de verplaatste Opleiding: de totale Prijs.
  Uitzondering bij een gewijzigde Opleiding op verzoek van de klant, als de Prijs voor de gewijzigde Opleiding meer bedraagt dan de Prijs voor de oorspronkelijke Opleiding, is het de prijs van de gewijzigde Opleiding die in rekening wordt gebracht;
  Uitzondering bij een maatwerkopleiding, als aanvulling op bovenstaande, als een maatwerkopleiding op verzoek van de klant wordt geannuleerd wordt 25% van de kosten in rekening gebracht.

6. Beëindiging/verplaatsen Opleiding

 1. Overeenkomst op Afstand
  Indien de Klant een particulier is, heeft de Klant gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een Overeenkomst op Afstand die uitsluitend betrekking heeft op de koop van Onderwijsmateriaal gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het Onderwijsmateriaal.
  Tussentijdse beëindiging Studieovereenkomst
 2. Indien de Klant na aanvang van de Opleiding de Studieovereenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de Klant aan YUNIFY ACADEMY betaalde of nog verschuldigde bedrag, met uitzondering van (i) hetgeen is bepaald in artikel 6 lid 4 en 5, en (ii) de kosten voor het (nog) niet geleverde Onderwijsmateriaal.
 3. In geval van tussentijdse beëindiging van een meerjarige Opleiding geldt dat alleen restitutie van het door de Klant aan YUNIFY ACADEMY betaalde of nog verschuldigde bedrag plaatsvindt voor zover dit (i) betrekking heeft op jaren volgend op het opleidingsjaar waarin de tussentijdse beëindiging van de Studieovereenkomst heeft plaatsgevonden en/of (ii) voor zover dit geen betrekking heeft op bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de tussentijdse beëindiging of modules van de Opleiding waarvan de kosten zijn verdeeld over de verschillende opleidingsjaren van de Opleiding. In dat geval is de Klant bovendien de meerprijs voor de reeds gevolgde opleidingsjaren en het lopende opleidingsjaar aan YUNIFY ACADEMY verschuldigd, die wordt vastgesteld op basis van de kosten voor vergelijkbare Opleidingen. Restitutie conform dit lid kan enkel plaatsvinden indien de tussentijdse beëindiging uiterlijk 4 weken voor aanvang van het opvolgende studiejaar heeft plaatsgevonden.
 4. Volledige of gedeeltelijke restitutie van de Prijs van een Opleiding of opleidingsonderde(e)l(en) is ter uitsluitende beoordeling van YUNIFY ACADEMY en enkel mogelijk in het geval van een tussentijdse beëindiging van de Studieovereenkomst ten gevolge van een ernstige ziekte of calamiteit – waarbij geldt dat YUNIFY ACADEMY een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins – en voorzover de Opleiding of opleidingsonderde(e)l(en) nog niet is (zijn) aangevangen of ingepland. Uit het medisch attest of anderszins moet blijken van de (medische) omstandigheid waarop de Klant zich beroept.
  Verplaatsen Opleiding
 5. YUNIFY ACADEMY kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de Klant een Opleiding verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een Opleiding ligt uitsluitend bij YUNIFY ACADEMY.
  YUNIFY ACADEMY zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing EUR 125,- (EUR 50,- als de Prijs exclusief btw gelijk is aan of minder is dan EUR 250,-) exclusief btw bij de Klant in rekening brengen. De Klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van YUNIFY ACADEMY tot het verplaatsen van de Opleiding deze kosten (tezamen met eventuele andere nog verschuldigde kosten van de Opleiding) te voldoen. Onder deze kosten worden in ieder geval de kosten begrepen van de bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de verplaatsing van de Opleiding, waaronder ook de Locatiekosten en de Arrangementskosten. Deze kosten zullen niet in mindering worden gebracht op de totale kosten van de verplaatste Opleiding.
  Een Incompany-/Maatwerkopleiding kan niet worden verplaatst. De door de Klant in overeenstemming met art. 8 gekozen wijze van betaling alsmede het moment van betaling blijft ongewijzigd.
  Wijzigen Opleiding
 6. YUNIFY ACADEMY kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de Klant een Opleiding
  wijzigen naar een andere Opleiding. De beslissing over het al dan niet wijzigen van een Opleiding ligt uitsluitend bij YUNIFY ACADEMY. YUNIFY ACADEMY zal voor de administratieve verwerking van een dergelijke wijziging EUR 125,- (EUR 50,- als de Prijs exclusief btw gelijk is aan of minder is dan EUR 250,- ), exclusief btw, bij de Klant in rekening brengen. De Klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van YUNIFY ACADEMY tot het wijzigen van de Opleiding deze kosten samen met de volledige kosten van de reeds gestarte modules van de Opleiding, te voldoen. Een Incompany-/Maatwerkopleiding kan niet worden gewijzigd.
 7. YUNIFY ACADEMY behoudt zich het recht voor om een Opleiding te wijzigen in geval van herprogrammering van de eisen van een Extern Examen of ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van de Opleiding.
 8. YUNIFY ACADEMY behoudt zich het recht voor de in de Studieovereenkomst aangegeven groepsgrootte met maximaal twee deelnemers te vergroten.

7. Examens

 1. Indien van toepassing, wordt een Opleiding afgesloten met een YUNIFY ACADEMY-examen dan wel een (al dan niet aanvullend) Extern Examen overeenkomstig artikel 7 lid 7.
 2. Inschrijving voor een herkansing van een YUNIFY ACADEMY-examen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 1 en lid 2 van de Algemene Voorwaarden. De Klant is zelf verantwoordelijk voor (i) een tijdige inschrijving voor een herkansing van een YUNIFY ACADEMY-examen, en (ii) het voldoen van het volledige bedrag dat verschuldigd is voor de herkansing van een YUNIFY ACADEMY-examen.
 3. Indien een Klant een YUNIFY ACADEMY-examen annuleert, brengt YUNIFY ACADEMY annuleringskosten in rekening. In geval van annulering tot uiterlijk vijftien werkdagen voor de aanvang van een YUNIFY ACADEMY-examen bedragen de annuleringskosten EUR 25,- (exclusief btw). In alle overige gevallen zijn de annuleringskosten gelijk aan het volledige bedrag dat verschuldigd is voor het betreffende YUNIFY ACADEMY-examen.
 4. Het YUNIFY ACADEMY-examen kan een integraal onderdeel van de Opleiding zijn. De examen en diplomakosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de Opleiding. Indien de prijs van een YUNIFY ACADEMY-examen tussentijds wijzigt, behoudt YUNIFY ACADEMY zich het recht voor deze prijsaanpassing door te belasten aan de Klant.
 5. Op het YUNIFY ACADEMY-examen is het YUNIFY ACADEMY-examenreglement van toepassing. Het YUNIFY ACADEMY examenreglement, inclusief de procedure en de kosten voor bezwaar en beroep, wordt beschikbaar gesteld op de website van de YUNIFY ACADEMY als onderdeel van de Opleiding aan iedere Klant aanbiedt.
 6. YUNIFY ACADEMY verstrekt het diploma van de Opleiding nadat aan de eisen van de Opleiding is volgdaan en de totale kosten voor de Opleiding (en dus inclusief de examen- en diplomakosten) door de Klant aan YUNIFY ACADEMY zijn voldaan. YUNIFY ACADEMY verstrekt het diploma op naam van de persoon zoals vermeld op het inschrijfformulier.
 7. Indien (al dan niet in aanvulling op het YUNIFY ACADEMY-examen) een exameninstituut anders dan YUNIFY ACADEMY een Extern Examen voor een Opleiding zal afnemen, is de Klant zelf verantwoordelijk voor een tijdige aanmelding en het voldoen aan de overige (betalings)voorwaarden van een dergelijk Extern Examen. YUNIFY ACADEMY aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met Externe Examens.

8. Betaling

 1. De Klant betaalt rechtstreeks aan YUNIFY ACADEMY. Als een betaling in meerdere termijnen plaats vind dan kan dit uitsluitend door middel van het verlenen van een machtiging tot automatische incasso door de Klant aan YUNIFY ACADEMY. De Klant staat in voor het kunnen incasseren van de verschuldigde bedragen door YUNIFY ACADEMY, uiterlijk op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. Voor betaling in termijnen wordt een minimale opslag in rekening gebracht.
 2. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. YUNIFY ACADEMY streeft ernaar de (eerste) factuur drie weken voor aanvang van de Opleiding aan de Klant te verzenden. YUNIFY ACADEMY hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
 3. De Klant dient de volledige kosten van een Incompany-/Maatwerkopleiding voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van de Incompany-/Maatwerkopleiding aan YUNIFY ACADEMY te hebben voldaan.
 4. Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt YUNIFY ACADEMY de Klant een betalingsherinnering waarin de Klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien de Klant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 5. Indien een Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra kosten die YUNIFY ACADEMY moet maken om het aan YUNIFY ACADEMY toekomende bedrag te innen, voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 115. Bij niet-tijdige betaling zal YUNIFY ACADEMY de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
 6. De Klant is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de Klant heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de Klant alle betalingstermijnen per direct opeisbaar.
 7. Indien de Klant een particulier is en de werkgever van de Klant de betalingsverplichting in verband met de Opleiding mede is aangegaan en/of de Studieovereenkomst mede heeft ondertekend, is zowel de Klant als diens werkgever hoofdelijk aansprakelijk en betalingsplichtig voor al hetgeen de Klant verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan YUNIFY ACADEMY op grond van de Studieovereenkomst. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever blijft onverminderd van kracht in geval van tussentijdse beëindiging van de dienstbetrekking tussen de Klant en de werkgever.

9. Legitimatie

 1. Bij inschrijving voor een Opleiding is de Klant verplicht de correcte en volledige naam van de Klant zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs en, voor zover van toepassing, de deelnemer die de Opleiding gaat volgen, op het inschrijfformulier te vermelden.
 2. Ieder die een Opleiding volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de Opleiding de schriftelijke bevestiging zoals vermeld in artikel 5 lid 2 in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de docent of een andere functionaris van YUNIFY ACADEMY, te tonen.

10. Prijs

 1. De kosten van iedere Opleiding en de betalingswijze (alsmede of voor die Opleiding betaling in termijnen mogelijk is) staan vermeld op de Website. De Locatiekosten en de Arrangementskosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de Opleiding.
 2. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, en vrachten) die gaan spelen na de totstandkoming van de Studieovereenkomst, kunnen door YUNIFY ACADEMY worden doorberekend aan de Klant.
 3. Indien de Klant een particulier is, en de in artikel 10 lid 2 bedoelde kostprijsverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs van een Opleiding binnen 3 maanden na het sluiten van de Studieovereenkomst, heeft de Klant het recht de Studieovereenkomst te ontbinden.
 4. Alle door YUNIFY ACADEMY genoemde bedragen zijn exclusief btw.
 5. YUNIFY ACADEMY zal steeds het toepasselijke btw-tarief in rekening brengen over de kosten van
  het Onderwijsmateriaal, de Arrangementskosten en reprorechten.

11. Aansprakelijkheid YUNIFY ACADEMY

 1. In het geval dat YUNIFY ACADEMY aansprakelijk is voor schade aan de Klant of aan de deelnemers aan een Opleiding, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten).
 2. YUNIFY ACADEMY is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de Klant of aan de deelnemers aan een Opleiding.
 3. YUNIFY ACADEMY is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de Opleiding. Hieronder valt onder andere: de informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door de docent of via het Onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Opleiding.
 4. YUNIFY ACADEMY is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids-)instructies niet in acht neemt.
 5. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor YUNIFY ACADEMY verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van YUNIFY ACADEMY of die door YUNIFY ACADEMY zijn aangesteld voor de uitvoering van de Studieovereenkomst).
 6. Indien de Klant niet zelf deelneemt aan een Opleiding, staat de Klant ervoor in dat de deelnemers ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

12. Levering Onderwijsmateriaal

 1. YUNIFY ACADEMY levert het Onderwijsmateriaal tijdig voor de aanvang van de Opleiding aan de Klant.
 2. Alle door YUNIFY ACADEMY gehanteerde leveringstermijnen van Onderwijsmateriaal zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de Studieovereenkomst aan YUNIFY ACADEMY bekend waren. YUNIFY ACADEMY aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen.
 3. YUNIFY ACADEMY is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de Studieovereenkomst hebben voorgedaan.
 4. Bij verzending van Onderwijsmateriaal naar het buitenland worden de werkelijke kosten volgens geldende basistarieven van Post NL berekend, met een opslag van 10% voor de administratieve verwerking.

13. Uitval docent/examenbeoordelaar

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar zal YUNIFY ACADEMY – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal YUNIFY ACADEMY de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Opleiding alsnog zal worden gegeven, of het betreffende YUNIFY ACADEMY-examen alsnog zal worden afgenomen.
 2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar heeft de Klant geen recht op een (schade)vergoeding. YUNIFY ACADEMY zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
 3. Een Klant kan niet kosteloos (i) een Opleiding of een examen annuleren vanwege de uitval van een docent of een examenbeoordelaar, of (ii) de Studieovereenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.

14. Vertrouwelijkheid en Persoonsgegevens

YUNIFY ACADEMY, zijn personeel en/of voor YUNIFY ACADEMY werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte persoonsgegevens informatie vertrouwelijk behandelen en verwerken. YUNIFY ACADEMY conformeert zich daarbij aan de geldende wetgeving.

15. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door YUNIFY ACADEMY verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij YUNIFY ACADEMY. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van YUNIFY ACADEMY.
 2. Klant staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen, aan YUNIFY ACADEMY verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

16. Businesspartners

YUNIFY ACADEMY is gerechtigd een Opleiding of gedeelten daarvan door een door YUNIFY ACADEMY geautoriseerde businesspartner te laten verzorgen, in welk geval de Studieovereenkomst tussen de Klant en YUNIFY ACADEMY en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

17. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden kunnen door YUNIFY ACADEMY worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de Website.

18. Geschillenregeling

 1. De Studieovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Indien de Klant een particulier is, kunnen geschillen tussen de Klant en YUNIFY ACADEMY over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door YUNIFY ACADEMY te leveren of geleverde diensten en zaken zowel door de Klant als door YUNIFY ACADEMY aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
 3. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de Klant zijn klacht eerst bij YUNIFY ACADEMY heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 4. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Wanneer de Klant een geschil voorlegt aan de geschillencommissie en aangeeft het oordeel als bindend te aanvaarden, is YUNIFY ACADEMY aan deze keuze gebonden.
 7. Wanneer YUNIFY ACADEMY een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet YUNIFY ACADEMY eerst de Klant schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. YUNIFY ACADEMY dient daarbij aan te kondigen dat YUNIFY ACADEMY zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
 9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de Klant, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.