Klachtenregeling Yunify Academy bv

Artikel 1: Begripsbepaling

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die zich door Yunify Academy laat voorzien van een trainer/opleider.
Yunify Academy: Yunify Academy b.v., gevestigd en kantoorhoudend in Geleen.
Dienst: In opdracht van opdrachtgever uitgevoerde training, opleiding of advies.
Melding: Een uiting van ongenoegen aan Yunify Academy over de wijze waarop Yunify Academy zich in een bepaalde situatie – gerelateerd aan een dienst – heeft gedragen danwel diensten heeft geleverd.
Klacht: Een formele, schriftelijke uiting van ongenoegen over de manier waarop Yunify Academy haar diensten heeft geleverd. Een klacht kan niet eerder worden ingediend dan wanneer een melding niet tot genoegen van partijen is afgehandeld.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze klachtenregeling is van toepassing op alle diensten van Yunify Academy.

Artikel 3: Melding, indienen van een klacht en vertrouwelijkheid

Opdrachtgever is verplicht tekortkomingen en/of onvrede zoals eerder genoemd, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk aan Yunify Academy ‘melding’ te maken.
De directie van Yunify heeft de verplichting zich in te spannen deze melding binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst, in onderling overleg op te lossen of minimaal een aanzet te doen tot een voorstel voor een oplossing. Uiterlijke afhandelingstermijn bedraagt 8 weken.
De directie stelt vast waarop de melding betrekking heeft en registreert deze melding in het klachtenarchief en bewaart deze voor de duur van 3 jaar.

Indien mogelijk zal de directie de melding direct afhandelen. Als dit niet direct mogelijk is, zal zij contact opnemen met de opdrachtgever en nadere afspraken maken over de afhandeling.
Terugkoppeling kan zowel mondeling (telefonisch) als schriftelijk (e-mail) geschieden.
Als de melding niet naar tevredenheid van de opdrachtgever is afgehandeld, meldt de opdrachtgever dit tijdig, ditmaal als schriftelijke klacht bij de directie. Onder tijdig wordt verstaan uiterlijk 2 weken na afhandeling van de ‘melding’. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever rechten ter zake verliest.

Een formele klacht wordt altijd schriftelijk ingediend en ondertekend en bevat ten minste:
Naam en adres van de indiener; de dagtekening; een nauwkeurige omschrijving van de klacht; de klacht wordt verstuurd naar:

Yunify Academy
t.a.v. De Directie
Mijnweg 3
6167 AC Geleen

Elke melding/klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld en slechts met direct betrokkenen besproken.

Artikel 4: Beroepsmogelijkheid

Indien bovenstaande niet leidt tot tevredenheid is er beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde die niet werkzaam is voor Yunify Academy bv.
Deze onafhankelijke externe partij is: P. van Dam, Roermond

Artikel 5: Het oordeel van de onafhankelijke externe partij

De komt binnen vier weken na ontvangst van de klacht tot haar oordeel. Dit oordeel heeft het karakter van een schriftelijk advies aan de directeur.
De externe onafhankelijke partij zendt tevens een afschrift van haar oordeel aan de klager.
Verlenging van de in lid 1 genoemde termijn is mogelijk met één periode van maximaal vier weken. Is verlenging noodzakelijk dan maakt de externe onafhankelijke partij deze verlenging aan de klager bekend.
Het oordeel van de eerder genoemde externe onafhankelijke partij is bindend voor Yunify Academy en eventuele consequenties worden zo snel mogelijk afgehandeld.

Artikel 6: Reactie directie

Uiterlijk twee weken na ontvangst van het oordeel van de externe onafhankelijke partij maakt de directie zijn schriftelijke reactie op het oordeel van de externe onafhankelijke partij bekend. Deze reactie is bindend voor alle partijen.
De directie zendt binnen twee weken na ontvangst van het oordeel van de externe onafhankelijke partij een afschrift van zijn reactie aan de klager en de betrokken trainer/opleider.
Alle consequenties die uit deze bindende uitspraak voortkomen worden schriftelijk vastgelegd en aan zowel klager als betrokken trainer/opleider verstuurd.